คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ


2018-08-09 23:13:29

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “คาถาบทต่างๆ เหล่านี้ ได้มาโดยตรงจากสมเด็จองค์ปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นเวลานานถึง 4 ปี จึงได้ครบพระคาถาที่มีความสมบูรณ์ และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เวลา 23.58 น. สมเด็จองค์ปฐม ได้ตรัสบอกอนุญาตให้เผยแพร่ได้  เพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่..."

พระคาถาเงินล้าน 

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ
นาสังสิโม                                                                 (คาถาพระพุทธกัสสป)

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ            (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม                 (คาถาเงินแสน)

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม                              (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ                                                             (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม                       (คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ                                                             (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ                                               (คาถามหาลาภ)

                         (บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)